讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

纪晓岚也是贪官?写无字信给贪官通风报信

来源:讲历史2018-09-29 13:59:49责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】纪晓岚,正名纪昀,清朝中叶学界泰斗,乾隆第一御用文人。侍君数十年,官居侍读学士、内阁学士、礼部尚书……这里想说是清乾隆三十三年(1768年)夏天跟他有关的一件事…

澳门网上真人葡京 www.5921u.com

xiǎolán,zhèngmíngyún,qīngcháozhōngxuéjiètàidòu,qiánlóngyòngwénrén shìjun1shùshínián,guānshìxuéshì nèixuéshì shàngshū  zhèxiǎngshuōshìqīngqiánlóngsānshísānnián(1768nián)xiàtiāngēnyǒuguāndejiànshì 

zhètiān,退tuìxiūduōniándeqiánliǎnghuáiyányùn使shǐjiàncéng,zàishāndōngzhōujiāzhōng,jiēdàoérqīnjiāxiǎolánsòngláidefēngxìn xìnshìxiǎolánrénliáncóngjīngchénggǎndàozhōusòngdàode jiàncéngchāikāixìnfēng,jīngèfēicháng yuánlái,zhèfēngyányánshíshídexìn,wàiwàiméi,zhīzhuāngzhecuōshíyán,cuōchá 

<rb>纪</rb><rt>jì</rt><rb>晓</rb><rt>xiǎo</rt><rb>岚</rb><rt>lán</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt>?<rb>写</rb><rt>xiě</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>字</rb><rt>zì</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt><rb>通</rb><rt>tōng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt>

tóngshǔjìnshìchūshēndejiàncéng,guāngzàizhèliǎngcuōyán cháshàngsǎoguòláisǎoguò,xiàchūshēnlěnghàn kànmíngbáizhèfēngxìnàncángdexìn: yányǐnkuīkōng,ànzhēnchá(chá)  

yányǐn,sòngdàiláizhíshìguānzhǔnshāngrényùnxiāoshíyándepíngzhèng cóngqīngqiánlóngshínián,zhǔchǎnyánzhèngshìdeliǎnghuáiyánzhèng使shǐ yányùn使shǐ,fàng yǐn zhèngshíkāishǐshōushǒufèi zhèfèiyòngjiàoyányǐn měi yǐn yánliǎngbǎijīn,shōuyǐnyínsānliǎng hòuèrshíèrniánjiān,yǐnyínzǒngshùchāoguòliǎngqiānwànliǎng 

zhèmeduōyínqián,jìngméiliǎngguīguó,quándōuleyánzhèng yányùn使shǐděngyánguāndeyāobāo zhèzhǒngtāngōngkuǎndehángjìng,shàngshàngxiàxiàxīnzhàoxuān,wéihuángméngzài,quánránzhī jiàncéngdāngyányùn使shǐxiēnián,ránlāoyányǐnyín duōniánlái,zhèzhuāngshìcóngláiméirénguòwèn,zhíānránshì jiàncéngliàodào,jīndōngchuāngshì,cháotíngyàoláicháchùle 

<rb>纪</rb><rt>jì</rt><rb>晓</rb><rt>xiǎo</rt><rb>岚</rb><rt>lán</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt>?<rb>写</rb><rt>xiě</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>字</rb><rt>zì</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt><rb>通</rb><rt>tōng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt>

yuánlái,zhèniánchūn,xīnrènyánzhènglóngshì huìzuòrén ,wéi yǐn yínfènzāngjun1,gēntóngliáonàofān zhīxià,xiàngqiánlóngzòubào,jiāngqīntūnyányǐnànqíngquándǒulǒuchūlái qiánlóngyòujīngyòu,mángzhàokāiqiánhuì,tóngbāokuòxiǎolánzàinèidewèijìnchéndìng:pàiyuánzhēnchá,cháqīnghòuyánbàn 

huìhòu,tiānwǎn,xiǎolánchèwèimián zhèànqiānchědàoèrérdegōnggōngjiàncéng dàncháchū,jiāwándàn,érnántáozhūlián cōngmíngjuédǐngdexiǎolán,wéixìnshìliúzhūdexièmiào zhīcōngmíngfǎnbèicōngmíng pàiréndàoshāndōnggěijiāsòngxìnqíngshì,quánbèidezhèngshēntàntīngdàobìngshàngzòuqiánlóngle 

<rb>纪</rb><rt>jì</rt><rb>晓</rb><rt>xiǎo</rt><rb>岚</rb><rt>lán</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt>?<rb>写</rb><rt>xiě</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>字</rb><rt>zì</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>给</rb><rt>gěi</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>官</rb><rt>guān</rt><rb>通</rb><rt>tōng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>报</rb><rt>bào</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt>

xiǎolán

tōngfēngbàoxìnhòusāntiān,qiánlóngdānzhàojiàn, suīránwèixiě,wèichuányán,dàntōngfēngbàoxìn,zhèngquèzáo  qiánlóngduìzhèzuìkànzhòng zuìxīnshǎngde qīngcái ,wǎngkāimiàn,shì: yúncóngqīngzhéshù  

àishīwén yōngfēngdeqiánlóng,shēnbiānméilexiǎolán,shēngǎnshǎolezhūduōwénhuàshēnghuó dàosānnián,xiǎolánjiùdào shè ,zhàohuíjīngchéng jǐnguānyuánzhí,érqiěguānyuèdāngyuè 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科