讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

好色之徒:汉成帝刘骜竟贿赂宫女偷看皇后出浴

来源:讲历史2018-09-29 14:12:19责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。这是唐朝著名诗人白居易在《长恨歌…

澳门网上真人葡京 www.5921u.com

chūnhánhuáqīngchí,wēnquánshuǐhuáníngzhī shìérjiāo,shǐshìxīnchéngēnshí yúnbìnhuāyánjīnyáo,róngzhàngnuǎnchūnxiāo chūnxiāoduǎngāo,cóngjun1wángzǎocháo 

zhèshìtángcháozhemíngshīrénbáizài zhǎnghèn zhōngmiáoxiědeduànměirényángguìfēizàihuáqīngchízhōnglántāngtángxuánzōnglóngchūnxiāokuánghuāndechǎngjǐng,guǒhǎiwàipāichéngdiànyǐng,shìyǒushìjiàochōngdeqíngpiàn shí,zhèyàngdeqíngpiànzàichūnqiūzhànguóshíjiùyǒulechúxíng zàijīngdiǎnshī jiǔ· yúnzhōngjun1 zhōngkāitóujiùyǒuguānměilántāngdemiáoxiě:

lántāngfāng,huácǎiruòyīng 

língliánquánliú,lànzhāozhāowèiyāng 

 jiǔxīnzhù duìzhèshīdejiěshìshì:jiǔhàn,rénmenyàoxiànghóngshén yúnzhōngjun1 ,měidexiānyòngxiānglánzhǔguòdezǎoshuǐshēn,yīnzhōushēndōusànzhefāngxiāng
穿chuānshànghuáduōcǎidezhuāng,jiùxiànghuāduǒyàngxiānyàn zhèyàng,hóngshénzhīlíngcáinéngjiàngdàoledeshēnshàng shì,chǎngjiǔpànde便biànfēiliúzhíxià,zhídàotiānbiāndàoxuàndecǎihónghéngkuàwànqíngkōng xiànzàikànlái,zhènéngjiùshìzhōngguódàizuìzǎoguānduìměirénlántāngdemiáoxiěle 

<rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>徒</rb><rt>tú</rt>:<rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>骜</rb><rt>ào</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>贿</rb><rt>huì</rt><rb>赂</rb><rt>lù</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>偷</rb><rt>tōu</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>浴</rb><rt>yù</rt>

suǒwèilántāng,jiùshìzàijiāzǎoshuǐdeshíhòu,tiānránláncǎoxiāngliàotóufàngdàoshuǐzhōng jīngguòfānshāozhǔ,láncǎozhōngdexiāngjīngdōushìfàngdàoshuǐ,xiāngpēnpēndezǎoshuǐjiùchūle suǒwèi,jiùshìguāngzheshēnzǎo zhèyàngréndeluǒ,zàiténgténg fēnfāngyīnyūndexiāngshuǐzhōng,zhèqíngjǐngshífènliáorénxīn,ràngrénjìnxiǎngfēifēide 

lǎodelántāng,zài西hànshíhòuhuīdàolezhì suízhehàndàitōng西,chóuzhīkāitōng,zhǒngguóchūchǎndexiāngliàojiànjiànbèiyǐnzhōngguó zhèxiēwǎngwǎngshìchǎndàidexiāngliào,xiāngzhīnóng chíjiǔ,shìzhōngyuánhányǒuxiāngdeláncǎosuǒnéngde shì,西xiāngliàoxùnchéngwéileshàngliúshèhuìdeshíshàngyòngpǐn éryòngzhēnguìdewàiláixiāngliàoshāozhǔlántāngdeshù便biànzuìzǎozàigōngtíngzhōngkāishǐchūxiànle.

 quánshū zhōngde zhàofēiyànwàichuán guānzhèfāngmiàndemiáoxiěwèishìhuìshēnghuì,línjìnzhì yǒurénshuō zhàofēiyànwàichuán shìshǐshàngduòluòwénxuédediānfēngzhīzuò,shìzhū,chùràngrénjiàojué zhèhuàshuōjiǎ zàizhèzuòpǐnzhōngbīnfēnlái shēnghuīdeqíng yànqíngrénqíngdemiáoxiězhōng,guānhànchéngshídezhàofēiyàn zhàojiěmèiluǒdelántāng,jiùxiàngliáoràoduàndexuán,ràoliángsān,juéěr shí,zhèyàngchōngdeqíngjiē,cónglìngmiànkànchū,zhàoshìjiěmèigōuyǐnhuáng lóngchuángdeshùhuīdàolezhì,xiǎnshìchūèrrénzàiduìyǐnyòunánrénfāngmiàndezhìmóudǎnluè 

zhèzuòpǐnzhōngxiānshìlóngzhòngmiáoxiělehuíliǎngjiěmèidezǎofāngshì:zhàofēiyàn yùnxiāngtāng,tōngxiāngchénshuǐzuò,liáojiàngshénbǎiyùnxiāng ,érzhào dòukòutāng,huábǎiyīngfěn  zhèyànglántāngdeqíngjiēháizàishūzhōngzàichūxiàn tiānwǎn,zhàozàihànchéngliúàozhuānwéixiūde lánshì zhōngzǎo,zhedòukòuxiāngtāng yīnwéizǎojiùliànleshēndàoshùgōng,shídejìngránhúnshēnguāng,huīmángdōugàiguòledēngzhúdeguāngliàng zhèchǎngjǐngbèihànchéngtōutōukàndàole chùdemiáoxiěfēichángshēngdòngzhì: cóngwéizhōngqièwàngzhī  zhèwèihuángcóngshìchuídewéideféng,chītōukànderénzǎoshídeluǒ dedòngzāodàomínggōngdegào zhàozàixīnruòkuángdetóngshí,háiqínzòngzhuāguòjīnzhēgàizhùdeluǒ,yòumìngxiàrénzhúhuǒmiè,ràngxiāoshīzàipiànhēiànzhīzhōng hànchéngdāngránbìnggānxīn,wéilezàikàndàozhàozàizhōng,yóushìchūshíyòuréndeshēn,便biànqiāoqiāochūhuángjīnduō贿huìzhèmínggōng,fāngcáifēngzhùzhèmínggōngdekuàizuǐ jiéguǒ,zhèwèihàntiānměitōukuīrénlántāngdedàijià,便biànshìguójiānjiùyǒu bǎishíjīn érfēi 

<rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>徒</rb><rt>tú</rt>:<rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>骜</rb><rt>ào</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>贿</rb><rt>huì</rt><rb>赂</rb><rt>lù</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>偷</rb><rt>tōu</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>浴</rb><rt>yù</rt>

shuōlái,hànchéngguòshìhuānqiāoqiāotōukànrénzǎo,érdehòushìsūnzhèxiānhuángláigèngshìyǒuguòzhīér jìndàiwénrénwángjiā shí zhōngguānhànlíng luǒyóuguǎn dezhěngduànmiáoxiě,jiùgèngxiànghǎiwàipāishèdehuá zàodòngdeqíngpiàn dōnghànshí,hànlíngliúhóngzài 西yuán ,jiùshìshànglínyuàn,jiànzàolezuò luǒyóuguǎn ,guīhónglìngrénshé,guānglóutángguǎnjiùyǒuqiānláijiān,wéidejiùshìzàizhèjìnhángzhǒngqínghuódòng zhōngzhīdejiùshì,ràngniánqīngměidegōngmen gòngluǒ  mìngrén 西suǒxiànyīnchíxiāng,zhǔwéitāng,gōngrénzhīhuàn,使shǐzhī,hào liúxiāng   guójìngòngdexiāngliào,zhǔchéngfāngxiāngdelántāng,rànggōngmenláizǎo gèngjīngcǎideshì,zhèxiēyòngguòdezǎoshuǐ,dàizhecánxiāngrénshēnde,bèiqīngdǎozàiluǒyóuguǎnnèide,xíngchénglezuìrénshíde liúxiāng  

wéilezēngjiāqíng háiràngréncǎilái绿detáixiǎnbìngjiānggàizàitáijiēshàngmiàn,yǐnláishuǐràozheménkǎn,huánliúguòzhěngluǒyóuguǎn xuǎn shēnqīngyíngdeluǒzhígāohuáchuán,yáoyàngzàishuǐzhōng zàishèngxiàshǔ,mìngrénjiāngchuánchénméizàishuǐzhōng,guānkànluòzàishuǐzhōngdeluǒgōngémenbānhuáměide,ránhòuzàiyǎnzòu zhāoshāngyán deyòngzhāoláiliáng shuǐzhōngsuǒzhídeliánhuāgài,gāozhàngyǒu,shūzhòujuàn,jīngyǒuliáncóngshēng,míngjiào shū  yòuyīnwéizhèzhǒngliánzàiyuèliàngchūláihòucáishūzhǎnkāi,yòujiào wàngshū  jiùzhèyàng,dàizhexiāngwēndexiàng,zàiguāngzhōngliúdòngchángyáng zhèyàngdechuàngxiàoguǒ,zhèngshìhànlíngsuǒzhuīqiúdehuánggōngshēnghuó dànshì,huánghuānzàiliúmǎnrénxiānghàndeshèngzǎoshuǐdegōngyuànzhōnghún,zhēngòutuífèide 

<rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>色</rb><rt>sè</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>徒</rb><rt>tú</rt>:<rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>成</rb><rt>chéng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>刘</rb><rt>liú</rt><rb>骜</rb><rt>ào</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>贿</rb><rt>huì</rt><rb>赂</rb><rt>lù</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>偷</rb><rt>tōu</rt><rb>看</rb><rt>kàn</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>出</rb><rt>chū</rt><rb>浴</rb><rt>yù</rt>

shuōlái,hànlíngliúhóngdexiānhànchéngliúàocōngmíngdeduōle,dànduōlexiēchuàng,duōlexiēzhǔdòng,gèngduōlexiēqíng luǒyóuguǎnzhōngdehànlíngshuōshìxiàngdāngzhǔdòngdechuàngzàozhě,chuàngzàochūzhǒngshēnghuó,láihuǎnjiěshìyīngxiànshí xiànshíxiànggōutōngshídechīgǎn érhànchéngquèzàilántāngshìzhōngtōukànpínfēizǎo,shìchèdebèidòngzhě,xiǎngkànshǔderénzǎo,dōuméikàntòngkuài érdehòushìsūnhànlíngtòngtòngkuàikuàichuàngzàolegōngkāitòumíngdehuāngyínchǐdegōngtíngshēnghuó 

ránér,lùnshìhànchéng,háishìhànlíng,dōushìhuānàikànzǎoshuǐzhōngyǎndeqíngpiàndehūnjun1 zhèngshìmendetuífèiduòluò,jǐnzāolerénměideshēn,tuīdònglemendewángcháogèngkuàizǒuxiàngmièwáng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科